Nakladatelství a vydavatelství MEMORIA

za 1ks 120,- Kč
Emilián Glocar: Olomoucká romance

Historický román z Olomouce první třetiny 16. století přináší příběh zamilovaných mladých lidí v kulisách našeho města a života významné měšťanské rodiny Glocarů. Osoby tohoto díla, hlavní i vedlejší, jsou vesměs skutečné historické postavy. Rovněž děj je založen na archivních pramenech.

za 1ks 100,- Kč
Olomouc v roce 1989

Ojedinělá publikace, v níž jedenáct historiků přibližuje z různých pohledů politicko-společenskou situaci v Olomouci před, během a po sametové revoluci v roce 1989. Knihu doplňuje několik desítek dobových fotografií.
L. Spáčilová - Vladimír Spáčil

za 1ks 350,- Kč
V. Spáčil - L. Spáčilová : České překlady Míseňské právní knihy.
Memnoria Olomouc 2018

Ojedinělá kniha přináši českou edici nejúplnějšího z dochovaných rukopisů Míšeňské právní knihy. Jedná se o kompletní znění městského (magdeburského) práva, kterým se řídila od 14. století většina měst v Čechách i na Moravě.
L. Spáčilová - Vladimír Spáčil - Václav Bok

již vyprodáno
L. Spáčilová - Vladimír Spáčil - Václav Bok: Glosář starší němčiny k českým pramenům
Olomouc 2015

Na 1015 stranách jsou obsaženy německé termíny mající vztah k území Čech, Moravy a Slezska. Glosář mohou využít odborníci i jiní zájemci, kteří při své badatelské činnosti přicházejí do styku s německy psanými či tištěnými prameny ze staršího i raně novohornoněmeckého období.
František Všetička

za 1ks 80,- Kč
František Všetička: Otevírání oken
Olomouc 2015

Knížka Františka Všetičky je románem o národním obrození v Olomouci a jejím okolí. Její děj začíná krátce po napoleonských válkách a končí prvními dny revoluce 1848.

za 1ks 35,- Kč
Střední Morava, vlastivědná revue, č. 1/1995 - 49/2019

Střední Morava je jediným vlastivědným periodikem na střední Moravě, vycházejícím dvakrát ročně, které se soustavně zabývá problematikou historické vlastivědy, dějin umění, památkové péče i kulturního dění z dávné i nedávné minulosti regionu, který zde vždy existoval a pro nějž byla a vždy bude přirozeným spádovým centrem historická Olomouc. Nově vyšlo číslo 49, všechna čísla jsou k dispozici.

rozebráno
Antonín Talášek: Na troskách Hradiska. Olomouc 1994

Historický román, jehož děj je zasazen do období třicetileté války - tragických událostí švédské okupace Olomouce, do doby, která patří k nejsmutnějším epizodám v dějinách kláštera Hradisko u Olomouce. Líčí konflikt mnichů z kláštera v čele s opatem, s rodinami Českých bratří z nedaleké Horky u Chomoutova na jaře roku 1642. Děj románu se odehrává v historické realitě blížícího se válečného nebezpečí i Švédy obsazené Olomouce. Je zasazen do historických souvislostí, které odpovídají skutečnosti.

za 1ks 90,- Kč
Jan Jiří Eckberger: Příspěvky k charakteristice a poznání hlavního města a pohraniční pevnosti Olomouce.Olomouc 1998

Věrná edice práce neznámého autora z roku 1788 přináší pohled na město Olomouc v tehdejší době formou přetisku původního německého textu a jeho velmi kvalitního překladu od Milady Krobotové a Libuše Spáčilové. S kritickými poznámkami a doslovem Vladimíra Spáčila je tak čtenářům přiblížen jeden z nemnoha známých pramenů k dějinám města Olomouce.

za 1ks 70,- Kč
Josef Bezděčka: Jen pro havraní smích. Olomouc 1999

Kvalitní regionální historický román z let 1550 - 1632 přináší strhující románovou fresku, zachycující životní příběhy rytíře Jana staršího Kobylky z Kobylího a na Sovinci, zasazený do širokého sociálního a politického obrazu tehdejší doby. Autor v něm poutavě líčí život tehdejší společnosti na vesnici, ve městech i na panských sídlech, např. v Olomouci, Šternberku, Brně, Pasece či na Sovinci v těžkém období stavovského povstání a počátku třicetileté války. Je cenný i tím, že jeho děj je založen na ověřených historických faktech.

za 1ks 60,- Kč
Josef Bláha, Bohumír Kolář, Vladimír Spáčil, Milan Tichák: Olomoucké hřbitovy a kolumbária. Olomouc 2001

Publikace přináší první souhrnné zpracování dějin řady olomouckých hřbitovů a míst, na kterých se pohřbívalo od vzniku města v polovině 13. století. Je doplněna i o schéma Ústředního hřbitova v Olomouci a o medailony osobností, které jsou zde pochovány.

za 1ks 60,- Kč
Leitmetzerova olomoucká kronika z let 1778 - 1829. Olomouc 2001

Knížka přináší záznamy olomouckého měšťana Josefa Leitmetzera, které si zapisoval po příchodu do města až do své smrti. Je velmi zajímavým pohledem na tehdejší dobu očima prostého řemeslníka, který zde většinu života žil a pracoval a umožňuje srovnání situace ve městě s pohledem vzdělaného intelektuála, který Olomouc popisuje v Eckbergerových Příspěvcích.

za 1ks 40,- Kč
Vladimír Spáčil - Milan Tichák: V čele města Olomouce. Olomouc 2002

Publikace podává pohled na historický vývoj správy města Olomouce a přináší medailony všech starostů města od 19. století až do současnosti.


za 1ks 110,- Kč
Miloslav Čermák: Olomoucká řemesla a obchod v minulosti. Olomouc 2002

Publikace je výsledkem mnohaletého výzkumu odborníka na olomoucké hospodářské dějiny, který v ní přináší souhrnný pohled na jednu stránku městské hospodářské problematiky - na dějiny cechovní řemeslné malovýroby, která byla ve městě rozhodujícím faktorem movitosti městského obyvatelstva. Je zde naznačen vývoj cechovní malovýroby od vzniku města až do první poloviny 20. století. Cenný je zejména jmenný seznam řemeslníků, od nichž se mohly dochovat nebo se dochovaly jejich výrobky, srovnatelné s výrobky řemeslníků z jiných míst Evropy. Součástí publikace je také katalog předmětů vystavených v olomouckém Vlastivědném muzeu na stejnojmenné výstavě v roce 2002.

rozebráno
Miloslav Čermák: Olomoucké hospody, zájezdní hostince, hotely, vinárny a kavárny v minulosti. Olomouc 2004

Práce přináší přehledný vývoj pohostinských zařízení ve městě od vzniku města. Všímá si také výroby a výčepu piva, výroby a výčepu pálenky, dovozu a prodeje vína a zřízení a provozu kaváren stejně jako existence a vývoje různých druhů pohostinských a ubytovacích zařízení. Druhou část knihy tvoří seznam všech pravovárečných a vinných domů ve městě existujících, s uvedením jejich majitelů a pokud se domy dochovaly, i s řadou jejich dobových zobrazení.

za 1ks 100,- Kč
Miloslav Čermák: Olomoucký orloj. Olomouc 2005

Po řadě drobných publikací, které byly o slavném olomouckém orloji napsány od 19. století je to první souborné pojednání o jeho dějinách. Jsou v ní shrnuty všechny dostupné archivní prameny i názory nejen na dobu vzniku orloje, kterou vlastně ani přesně neznáme, i na jeho mnohé přestavby až do roku 1945. Knížka je doplněna řadou fotografií archivních pramenů i trojrozměrných předmětů, které se z orloje dochovaly.

za 1ks 70,- Kč
Adolf Talášek: Na Tepenci. Olomouc 2009 - Historická povídka

Děj této historické povídky se odehrává ve velmi bouřlivé atmosféře počátku 15. století, kdy se na sklonku vlády krále Václava IV. staly Čechy i Morava místem mnoha událostí a bojů v souvislosti s nastupující husitskou revolucí. Líčí střet mezi zastáncem husitského učení Alešem z Plumlova a stoupencem katolické víry jeho bratrem Jindřichem a olomouckým biskupem Janem Železným. Povídka líčí události, které se odehrály na královském hradě Tepenci a v Olomouci.

za 1ks 100,- Kč
Miloslav Čermák: Slasti a strasti olomouckých měšťanů v období gotiky, renesance a baroka. Olomouc 2013

Práce přináší pohled do sociálního a kulturního zázemí olomouckých měšťanů od 13. do 18. století. Seznamuje se vznikem města, s jeho vnitřní organizací, s obydlími měšťanů, s vybavením jejich domácností, odíváním, se způsobem života v měšťanských rodinách, s povoláním měšťanů, s úrovní jejich vzdělání, se slavnostmi a zábavami, katastrofami, epidemiemi, zdravotní péčí i s tresty, které byly udělovány zločincům a těm, kteří nedodržovali městské právo. Knížka je doplněna řadou fotografií.

rozebráno
Miloslav Čermák: Olomouc v roce 1968

Kolektiv deseti odborníků, převážně historiků, se pokusil posoudit a hodnotit události roku 1968 v Olomouc z několika pohledů. Všechny příspěvky jsou zpracovány na základě dochovaných archivních i soukromých dokumentů a řady dalších pramenů.